ICOI Implant Symposium Miami USA

ICOI Implant Symposium Miami USA
Dr Aldo Vicari Padovan (Venezuela), Dr Marco Rinaldi (Italy), Dr Scott D Ganz (USA)